Atac.ro

librex.ro
librex.ro
Noile m?suri care se aplic? în România o dat? cu prelungirea st?rii de alert?

Noile m?suri care se aplic? în România o dat? cu prelungirea st?rii de alert?

Comitetul Na?ional pentru Situa?ii de Urgen?? a emis ast?zi Hot?rârea nr. 22 privind propunerea prelungirii st?rii de alert? ?i a m?surilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea ?i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Comitetul Na?ional pentru Situa?ii de Urgen?? a emis ast?zi Hot?rârea nr. 22 privind propunerea prelungirii st?rii de alert? ?i a m?surilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea ?i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19   BUCURE?TI, 8 apr – Sputnik. În hot?rârea CNSU din aceast? sear? este cuprins? ?i aprobarea listei ??rilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie m?sura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19. Š Inquam Photos / OCTAV GANEA Coronavirus în România, 8 aprilie: ultima or?, date oficiale Astfel, Comitetul Na?ional pentru Situa?ii de Urgen?? a adoptat urm?toarea hot?râre: Art.1 - Se propune prelungirea st?rii de alert? pe întreg teritoriul na?ional, pentru o perioad? de 30 de zile, începând cu data de 13.04.2021. Art.2 - M?surile de prevenire ?i control a infec?iilor generate de virusul SARS-CoV-2, necesar a fi adoptate începând cu data de 13.04.2021, în contextul epidemiologic actual, sunt prev?zute în anexa nr.1. Art.3 - Se aprob? lista ??rilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie m?sura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, prev?zut? în anexa nr. 2. Art.4 - Anexa la Hot?rârea nr. 9 din 11.02.2021 a Comitetului Na?ional pentru Situa?ii de Urgen??, modificat? prin Hot?rârea nr. 21 din 02.04.2021, se modific? ?i se înlocuie?te cu lista prev?zut? în anexa nr. 2. Art.5 - Prezenta hot?râre se comunic? tuturor componentelor Sistemului Na?ional de Management al Situa?iilor de Urgen??, pentru punere în aplicare prin ordine ?i acte administrative ale conduc?torilor acestora. La Anexa nr. 1 din Hot?rârea nr. 22 sunt cuprinse m?surile de prevenire ?i control a infec?iilor propuse a se aplica pe durata st?rii de alert?, astfel: 1. Se men?ine coordonarea opera?ional? a serviciilor de ambulan?? ?i a serviciilor voluntare pentru situa?ii de urgen?? de c?tre inspectoratele jude?ene/Bucure?ti-Ilfov pentru situa?ii de urgen??, iar coordonarea poli?iei locale de c?tre Direc?ia general? de poli?ie a Municipiului Bucure?ti/inspectoratele jude?ene de poli?ie se realizeaz? în condi?iile art. 521 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 70/2020, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 179/2020, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Š Inquam Photos / George Calin Coronavirus în România, 7 aprilie: mii de cazuri noi 2. Se men?ine obligativitatea asigur?rii continuit??ii activit??ii centrelor reziden?iale de îngrijire ?i asisten?? a persoanelor vârstnice, centrelor reziden?iale pentru copii ?i adul?i, cu ?i f?r? dizabilit??i, precum ?i pentru alte categorii vulnerabile ?i obligativitatea stabilirii programului de lucru al angaja?ilor cu avizul direc?iilor de s?n?tate public? jude?ene, respectiv a municipiului Bucure?ti. 3. Se men?ine obliga?ia furnizorilor de servicii sociale de tip reziden?ial de a-?i organiza programul în func?ie de contextul epidemiologic existent la nivel local ?i cu respectarea normelor în vigoare privind legisla?ia în domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizat? ?i desf??urat? cu respectarea normelor de prevenire a r?spândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autorit??ile competente. 4. Se men?ine obliga?ia desf??ur?rii în regim permanent a activit??ii tuturor centrelor operative pentru situa?ii de urgen?? cu activitate temporar?, precum ?i a Centrului Na?ional de Coordonare ?i Conducere a Interven?iei ?i a centrelor jude?ene/al municipiului Bucure?ti de coordonare ?i conducere a interven?iei. 5. Se consider? necesar? men?inerea obligativit??ii purt?rii m??tii de protec?ie în spa?iile publice, la locul de munc?, în spa?iile comerciale, precum ?i în mijloacele de transport în comun, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în condi?iile stabilite prin ordin comun al ministrului s?n?t??ii ?i al ministrului afacerilor interne. Š Photo : Facebook / Gabriela Firea Coronavirus în România, 6 aprilie: presiune la ATI 6. Se propune men?inerea posibilit??ii izol?rii ?i carantin?rii în condi?iile art. 7, 8 ?i 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor m?suri în domeniul s?n?t??ii publice în situa?ii de risc epidemiologic ?i biologic, republicat? cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. 7. Se propune men?inerea test?rii s?pt?mânale, prin grija direc?iilor de s?n?tate public?, a personalului de îngrijire ?i asisten??, a personalului de specialitate ?i auxiliar care î?i desf??oar? activitatea în centrele reziden?iale de îngrijire ?i asisten?? a persoanelor vârstnice, centrelor reziden?iale pentru copii ?i adul?i, cu ?i f?r? dizabilit??i, precum ?i pentru alte categorii vulnerabile. 8. Se consider? necesar? men?inerea interdic?iilor privind organizarea ?i desf??urarea de mitinguri, demonstra?ii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spa?ii deschise, precum ?i a întrunirilor de natura activit??ilor culturale, ?tiin?ifice, artistice, sportive sau de divertisment în spa?ii închise, cu excep?ia celor organizate ?i desf??urate potrivit punctelor 09-25. 9. Se propune men?inerea interdic?iei desf??ur?rii de reuniuni cu prilejul unor s?rb?tori, anivers?ri, petreceri în spa?ii închise ?i/sau deschise, publice ?i/sau private. 10. Activit??ile de preg?tire fizic? în cadrul structurilor ?i bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente ?i competi?ii sportive organizate pe teritoriul României pot fi desf??urate numai în condi?iile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului ?i sportului ?i ministrului s?n?t??ii. 11. Competi?iile sportive se pot desf??ura pe teritoriul României f?r? spectatori, numai în condi?iile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului ?i sportului ?i al ministrului s?n?t??ii. 12. În condi?iile pct. 10, se permite desf??urarea de c?tre sportivii profesioni?ti, legitima?i ?i/sau de performan?? a activit??ilor de preg?tire fizic? în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activit??ile de preg?tire fizic? în spa?ii închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distan?are între participan?i, astfel încât s? se asigure minimum 7 mp/persoan?. 13. Activit??ile institu?iilor muzeale, a bibliotecilor, libr?riilor, cinematografelor, studiourilor de produc?ie de film ?i audiovizual?, a institu?iilor de spectacole ?i/sau concerte, ?colilor populare, de art? ?i de meserii, precum ?i evenimentele culturale în aer liber se desf??oar? numai în condi?iile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii ?i al ministrului s?n?t??ii. 14. În condi?iile pct. 13 organizarea ?i desf??urarea activit??ii cinematografelor, institu?iilor de spectacole ?i/sau concerte este permis?, cu participarea publicului pân? la 50% din capacitatea maxim? a spa?iului, dac? inciden?a cumulat? în ultimele 14 zile a cazurilor din jude?/localitate este mai mic? sau egal? cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului pân? la 30% din capacitatea maxim? a spa?iului, dac? inciden?a cumulat? în ultimele 14 zile a cazurilor din jude?/localitate este mai mare de 1,5 ?i mai mic? sau egal? cu 3/1.000 de locuitori ?i este interzis? la dep??irea inciden?ei de 3/1.000 de locuitori. 15. În condi?iile pct. 13 organizarea ?i desf??urarea spectacolelor de tipul drive-în sunt permise la nivelul jude?elor/localit??ilor unde inciden?a cumulat? în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mic? sau egal? cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dac? ocupan?ii unui autovehicul sunt membrii aceleia?i familii sau reprezint? grupuri de pân? la 3 persoane, iar organizarea ?i desf??urarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice ?i private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distan?? de minimum 2 metri unul fa?? de cel?lalt, precum ?i cu purtarea m??tii de protec?ie. Activit??ile sunt interzise la nivelul jude?elor/localit??ilor unde inciden?a cumulat? în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori. 16. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor ?i rug?ciunilor colective, se desf??oar? în interiorul ?i/sau în afara l?ca?urilor de cult cu respectarea regulilor de protec?ie sanitar?, stabilite prin ordin comun al ministrului s?n?t??ii ?i al ministrului afacerilor interne. 17. În condi?iile pct. 16, pentru prevenirea r?spândirii infec?iilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni ?i/sau pelerinaje religioase este permis? numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau re?edin?a în localitatea unde se desf??oar? respectiva activitate, fiind interzis? participarea persoanelor care nu au domiciliul sau re?edin?a în localit??ile în care se desf??oar? aceste activit??i. 18. Se propune men?inerea interdic?iei activit??ilor recreative ?i sportive desf??urate în aer liber, cu excep?ia celor care se desf??oar? cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreun?, stabilite prin ordin comun al ministrului s?n?t??ii, dup? caz, cu ministrul tineretului ?i sportului, ministrul mediului, apelor ?i p?durilor sau ministrul agriculturii ?i dezvolt?rii rurale. 19. Este permis? desf??urarea activit??ilor de prevenire ?i combatere a pestei porcine africane prin vân?tori colective la care pot participa cel mult 20 de persoane. 20. Se propune men?inerea interdic?iei organiz?rii de evenimente private (nun?i, botezuri, mese festive etc.) în spa?ii închise cum ar fi, f?r? a se limita la acestea, saloane, c?mine culturale, restaurante, baruri, cafenele, s?li/corturi de evenimente. 21. Se propune men?inerea organiz?rii de cursuri de instruire ?i workshop-uri pentru adul?i, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finan?ate din fonduri europene, cu participarea unui num?r de maximum 25 de persoane în interior ?i de maximum 50 de persoane în exterior ?i cu respectarea normelor de s?n?tate public? stabilite prin ordinul ministrului s?n?t??ii. 22. Se propune men?inerea organiz?rii ?i desf??ur?rii activit??ilor specifice institu?iilor cu atribu?ii în domeniul ap?r?rii na?ionale, ordinii ?i siguran?ei publice, în aer liber, doar sub supravegherea unui medic epidemiolog. 23. Se propune men?inerea organiz?rii ?i desf??ur?rii activit??ilor specifice din domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice ?i oficiilor consulare acreditate în România, astfel încât s? fie asigurat? o suprafa?? de minimum 4 mp pentru fiecare persoan? participant? ?i respectarea regulilor de protec?ie sanitar?. 24. Se propune men?inerea organiz?rii de mitinguri ?i demonstra?ii cu un num?r de participan?i de maximum 100 de persoane ?i cu respectarea urm?toarelor m?suri: a) purtarea m??tii de protec?ie, astfel încât s? acopere nasul ?i gura, de c?tre to?i participan?ii; b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spa?iul în care se desf??oar? mitingul sau demonstra?ia; c) men?inerea distan?ei fizice de minimum 1 metru între participan?i ?i asigurarea unei suprafe?e de minimum 4 mp/persoan? acolo unde este posibil; d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe perioada desf??ur?rii mitingului sau a demonstra?iei; e) aplicarea regulilor de igien? colectiv? ?i individual? pentru prevenirea contamin?rii ?i limitarea r?spândirii virusului SARS-CoV-2. 25. Se propune men?inerea interdic?iei de circula?ie în interiorul localit??ilor pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apar?in aceleia?i familii, precum ?i formarea unor asemenea grupuri. 26. Se propune men?inerea interdic?iei de circula?ie a persoanelor în afara locuin?ei/gospod?riei f?r? restric?ii, în toate localit??ile în care inciden?a cumulat? în ultimele 14 zile este mai mic? de 4 la 1.000 de locuitori, în intervalul orar 22.00-05.00. 27. Se propune men?inerea interdic?iei de circula?ie a persoanelor în afara locuin?ei/gospod?riei f?r? restric?ii, în toate localit??ile în care inciden?a cumulat? în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori ?i mai mic? de 7,5 la 1.000 de locuitori, în intervalul orar 2200-0500 pentru zilele de luni-joi ?i în intervalul orar 2000-0500, pentru zilele de vineri, sâmb?t? ?i duminic?. Aplicabilitatea m?surii înceteaz? când rata de inciden?? cumulat? în ultimele 14 zile scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori ?i intr? în vigoare m?sura prev?zut? la pct. 26. 28. Se propune men?inerea interdic?iei de circula?ie a persoanelor în afara locuin?ei/gospod?riei f?r? restric?ii, în toate localit??ile în care inciden?a cumulat? în ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, în intervalul orar 2000-0500, pe întreaga durat? a s?pt?mânii. Aplicabilitatea m?surii înceteaz? când rata de inciden?? cumulat? în ultimele 14 zile scade sub 7 la 1.000 de locuitori ?i intr? în vigoare m?sura prev?zut? la pct. 27. 29. Sunt exceptate de la interdic?iile prev?zute la pct. 26, 27 ?i 28 deplas?rile efectuate pentru urm?toarele motive: a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuin??/gospod?rie ?i locul/locurile de desf??urare a activit??ii profesionale ?i înapoi; b) deplasarea pentru asisten?? medical? care nu poate fi amânat? ?i nici realizat? de la distan??, precum ?i pentru achizi?ionarea de medicamente; c) deplas?ri în afara localit??ilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectueaz? c?l?torii al c?ror interval orar se suprapune cu perioada interdic?iei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane ?i care poate fi dovedit prin bilet sau orice alt? modalitate de achitare a c?l?toriei; d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ înso?irea copilului, asisten?a persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilit??i ori deces al unui membru de familie 30. La verificarea motivului deplas?rii în interes profesional, prev?zut la pct. 29 lit. a), persoanele sunt obligate s? prezinte, la cererea personalului autorit??ilor abilitate, legitima?ia de serviciu sau adeverin?a eliberat? de angajator ori o declara?ie pe propria r?spundere. 31. La verificarea motivului deplas?rii în interes personal, prev?zut la pct. 29 lit. b)-d), persoanele sunt obligate s? prezinte, la cererea personalului autorit??ilor abilitate, o declara?ie pe propria r?spundere, completat? în prealabil. 32. Declara?ia pe propria r?spundere, prev?zut? la pct. 30 ?i 31, trebuie s? cuprind? numele ?i prenumele, data na?terii, adresa locuin?ei/gospod?riei/locului activit??ii profesionale, motivul deplas?rii, data complet?rii ?i semn?tura. 33. În perioada 01.05–02.05.2021 se permite circula?ia persoanelor în afara locuin?ei/gospod?riei, în intervalul orar 2000-0500 pentru deplasarea ?i participarea la slujbele religioase. 34. În perioada 08.05.2021 - 09.05.2021 se permite circula?ia persoanelor în afara locuin?ei/gospod?riei, în intervalul orar 2000-0500, pentru deplasarea ?i participarea la s?rb?toarea religioas? specific? lunii Ramazan. 35. Se propune men?inerea interdic?iei intr?rii pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cet??enilor str?ini ?i apatrizilor, cu urm?toarele excep?ii: a) membri de familie ai cet??enilor români; b) membri de familie ai cet??enilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spa?iului Economic European ori ai Confedera?iei Elve?iene, cu reziden?? în România; c) persoane care posed? o viz? de lung? ?edere, un permis de ?edere sau un document echivalent permisului de ?edere eliberat de autorit??i ori un document echivalent acestora emis de autorit??ile altor state, potrivit legisla?iei Uniunii Europene; d) persoane care se deplaseaz? în interes profesional, dovedit prin viz?, permis de ?edere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercet?tori în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatric?, transportatorii ?i alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigur? astfel de transporturi necesare; e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ?i al organiza?iilor interna?ionale, precum ?i membrii familiilor acestora care îi înso?esc în misiuni permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar; f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatria?i ca urmare a acord?rii protec?iei consulare; g) pasageri care c?l?toresc din motive imperative; h) persoane care au nevoie de protec?ie interna?ional? sau din alte motive umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European ?i al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor ?i mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protec?ie interna?ional? prezentate într-unul dintre statele membre de c?tre un resortisant al unei ??ri ter?e sau de c?tre un apatrid, precum ?i persoane returnate în baza acordurilor de readmisie; i) str?inii ?i apatrizii care c?l?toresc în scop de studii; j) str?inii ?i apatrizii, lucr?tori înalt califica?i, dac? angajarea acestora este necesar? din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânat? sau desf??urat? în str?in?tate; k) str?inii ?i apatrizii, lucr?tori transfrontalieri, lucr?tori sezonieri, personal navigant maritim ?i fluvial; l) membrii delega?iilor sportive interna?ionale care particip? la competi?ii sportive organizate pe teritoriul României, în condi?iile legii; m) membrii echipelor de filmare a produc?iilor cinematografice sau audiovizuale, personalul tehnic ?i artistic care particip? la evenimentele culturale care se deruleaz? pe teritoriul României, în baza unor rela?ii contractuale dovedite sau a unor documente justificative. 36. În absen?a unor reglement?ri contrare la nivel na?ional, m?sura stabilit? la pct. 35 nu se mai aplic? cet??enilor str?ini ?i apatrizilor originari din sau reziden?i în state ter?e dinspre care, la nivel european, este stabilit? ridicarea restric?iilor temporare asupra c?l?toriilor neesen?iale c?tre Uniunea European?. 37. Se poate institui carantina zonal? în condi?iile art. 7 ?i 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor m?suri în domeniul s?n?t??ii publice în situa?ii de risc epidemiologic ?i biologic, republicat? cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. 38. Se propune men?inerea competen?ei Comitetului Na?ional pentru Situa?ii de Urgen?? de a adopta m?suri de suspendare a zborurilor efectuate de operatorii economici din avia?ie spre ?i dinspre ??rile cu risc epidemiologic ridicat, care au fost stabilite prin hot?râre a Comitetul Na?ional pentru Situa?ii de Urgen?? la propunerea Institutul Na?ional de S?n?tate Public?. 39. Sunt exceptate de la prevederile pct. 38 urm?toarele categorii de zboruri: a) efectuate cu aeronave de stat; b) de transport marf? ?i/sau coresponden??; c) umanitare sau care asigur? servicii medicale de urgen??; d) pentru c?utare-salvare sau de interven?ie în situa?ii de urgen??, la solicitarea unei autorit??i publice din România; e) având drept scop transportul echipelor de interven?ie tehnic?, la solicitarea operatorilor economici stabili?i în România; f) ateriz?ri tehnice necomerciale; g) de pozi?ionare a aeronavelor, f?r? înc?rc?tur? comercial? tip ferry; h) tehnice în scopul efectu?rii unor lucr?ri la aeronave; i) efectuate de transportatori aerieni de?in?tori de licen?? de operare în conformitate cu reglement?rile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucr?torilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cet??eni str?ini, din România c?tre alte state, cu avizul Autorit??ii Aeronautice Civile Române ?i al autorit??ii competente din statul de destina?ie; j) efectuate de transportatori aerieni de?in?tori de licen?? de operare în conformitate cu reglement?rile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state c?tre România pentru repatrierea cet??enilor români, cu avizul Autorit??ii Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne ?i al Ministerului Afacerilor Externe; k) efectuate de transportatori aerieni de?in?tori de licen?? de operare în conformitate cu reglement?rile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucr?torilor din sectorul transporturilor prev?zu?i în anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul Orient?rilor privind m?surile de gestionare a frontierelor în vederea protej?rii s?n?t??ii ?i a asigur?rii disponibilit??ii m?rfurilor ?i serviciilor esen?iale - C(2020) 1897, din 23.03.2020, din România c?tre alte state ?i din alte state c?tre România, cu avizul Autorit??ii Aeronautice Civile Române ?i al autorit??ii competente din statul de destina?ie. 40. Se propune men?inerea interdic?iei efectu?rii transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum ?i suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglement?rilor în vigoare, în scopul particip?rii la procesiunile ?i/sau pelerinajele religioase c?tre locurile unde se desf??oar? aceste activit??i. 41. Se propune men?inerea închiderii temporare, totale sau par?iale, a urm?toarelor puncte de trecere a frontierei de stat: 41.1 la frontiera româno-ungar?: Carei, jude?ul Satu Mare. 41.2 la frontiera româno-bulgar?: a) Lipni?a, jude?ul Constan?a; b) Dobromir, jude?ul Constan?a; c) Bechet, jude?ul Dolj (cu excep?ia traficului de marf?). 41.3 la frontiera României cu Republica Moldova: R?d?u?i-Prut, jude?ul Boto?ani; 41.4 la frontiera româno-sârb?: a) Moldova Nou?, jude?ul Cara?-Severin; b) V?lcani, jude?ul Timi?; c) Stamora-Moravi?a, jude?ul Timi? - feroviar (cu excep?ia traficului de marf?); d) Lunga, jude?ul Timi?; e) Foeni, jude?ul Timi?. 42. Se propune men?inerea desf??ur?rii programului cu publicul a operatorilor economici care desf??oar? activit??i de preparare, comercializare ?i consum al produselor alimentare ?i/sau b?uturilor alcoolice ?i nealcoolice, de tipul restaurantelor ?i cafenelelor, în interiorul cl?dirilor, f?r? a dep??i 50% din capacitatea maxim? a spa?iului ?i doar în intervalul orar 0600-2200, în jude?ele/localit??ile unde inciden?a cumulat? a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mic? sau egal? de 1,5/1.000 de locuitori, f?r? a dep??i 30% din capacitatea maxim? a spa?iului ?i în intervalul orar 0600-2200, dac? inciden?a cumulat? în ultimele 14 zile a cazurilor din jude?/localitate este mai mare de 1,5 ?i mai mic? sau egal? cu 3/1.000 de locuitori ?i este interzis? la dep??irea inciden?ei de 3/1.000 de locuitori. 43. Se propune men?inerea desf??ur?rii activit??ii restaurantelor ?i a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unit??i de cazare, f?r? a dep??i 50% din capacitatea maxim? a spa?iului ?i doar în intervalul orar 0600-2200, în jude?ele/localit??ile unde inciden?a cumulat? a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mic? sau egal? de 1,5/1.000 de locuitori, f?r? a dep??i 30% din capacitatea maxim? a spa?iului ?i doar în intervalul orar 0600-2200 dac? inciden?a cumulat? în ultimele 14 zile a cazurilor din jude?/localitate este mai mare de 1,5 ?i mai mic? sau egal? cu 3/1.000 de locuitori ?i doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unit??i în jude?ele/localit??ile unde este dep??it? inciden?a de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile. 44. M?surile prev?zute la pct. 42 ?i 43 se aplic? ?i operatorilor economici care desf??oar? activit??i în spa?iile publice care au un acoperi?, plafon sau tavan ?i care sunt delimitate de cel pu?in 2 pere?i, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent. 45. În situa?ia în care activitatea operatorilor economici prev?zu?i la pct. 42 ?i 43 este restric?ionat? sau închis?, se permit prepararea hranei ?i comercializarea produselor alimentare ?i b?uturilor alcoolice ?i nealcoolice care nu se consum? în spa?iile respective. 46. Operatorii economici prev?zu?i la pct. 42 ?i 43 vor respecta obliga?iile stabilite prin ordin al ministrului s?n?t??ii ?i al ministrului economiei, antreprenoriatului ?i turismului. 47. Prepararea, comercializarea ?i consumul produselor alimentare ?i b?uturilor alcoolice ?i nealcoolice sunt permise în spa?iile special destinate dispuse în exteriorul cl?dirilor, în aer liber, cu excep?ia celor prev?zute la pct. 44, cu asigurarea unei distan?e de minimum 2 m între mese ?i participarea a maximum 6 persoane la o mas?, dac? sunt din familii diferite, ?i cu respectarea m?surilor de protec?ie sanitar? stabilite prin ordin comun al ministrului s?n?t??ii, ministrului economiei, antreprenoriatului ?i turismului ?i al pre?edintelui Autorit??ii Na?ionale Sanitare Veterinare ?i pentru Siguran?a Alimentelor. 48. Se propune men?inerea interdic?iei de desf??urare a activit??ii în baruri, cluburi ?i discoteci. 49. Se propune men?inerea m?surii ca operatorii economici care desf??oar? activit??i de comer?/prest?ri de servicii în spa?ii închise ?i/sau deschise, publice ?i/sau private, s? î?i organizeze ?i s? desf??oare activitatea în intervalul orar 0500-2100. 50. Prin excep?ie de la prevederile pct. 49, se propune ca, în localit??ile în care inciden?a cumulat? în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori ?i mai mic? de 7,5 la 1.000 de locuitori, operatorii economici care desf??oar? activit??i de comer?/prest?ri de servicii în spa?ii închise ?i/sau deschise, publice ?i/sau private s? î?i organizeze ?i s? desf??oare activitatea în intervalul orar 0500-1800 pentru zilele de vineri, sâmb?t? ?i duminic?. Aplicabilitatea m?surii înceteaz? când rata de inciden?? scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori, iar m?sura stabilit? la pct. 49 se aplic? pe toat? durata s?pt?mânii. 51. Prin excep?ie de la prevederile pct. 49, se propune ca, în localit??ile în care inciden?a cumulat? în ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, operatorii economici care desf??oar? activit??i de comer?/prest?ri de servicii în spa?ii închise ?i/sau deschise, publice ?i/sau private, s? î?i organizeze ?i s? desf??oare activitatea în intervalul orar 0500-1800 pe întreaga durat? a s?pt?mânii. Aplicabilitatea m?surii înceteaz? când rata de inciden?? scade sub 7 la 1.000 de locuitori ?i se aplic? m?sura stabilit? la pct. 50. 52. Prin excep?ie de la prevederile pct. 50 ?i 51, se propune ca, în zilele de 23.04.2021 ?i 30.04.2021 operatorii economici care desf??oar? activit??i de comer?/prest?ri de servicii în spa?ii închise ?i/sau deschise, publice ?i/sau private s? î?i organizeze ?i s? desf??oare activitatea în intervalul orar 0500-2000. 53. Prin excep?ie de la prevederile pct. 49, 50 ?i 51, în intervalul orar 2100-0500, respectiv 1800-0500 operatorii economici pot activa doar în rela?ia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. 54. Prin excep?ie de la prevederile pct. 49, 50 ?i 51, în intervalul orar 2100-0500, respectiv 1800-0500 unit??ile farmaceutice, benzin?riile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum ?i operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizeaz? autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conduc?torului auto ?i cei din domeniul transportului rutier de m?rfuri care utilizeaz? autovehicule cu masa maxim? autorizat? de peste 2,4 tone, î?i pot desf??ura activitatea în regim normal de munc?, cu respectarea normelor de protec?ie sanitar?. 55. În interiorul centrelor comerciale în care î?i desf??oar? activitatea mai mul?i operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joac?, a s?lilor de jocuri, precum ?i a activit??ii barurilor, cluburilor ?i discotecilor. 56. Se propune ca transportul aerian s? se desf??oare în continuare cu respectarea m?surilor ?i restric?iilor referitoare la igiena ?i dezinfec?ia spa?iilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport ?i aeronavelor, procedurile ?i protocoalele din interiorul aeroporturilor ?i aeronavelor, regulilor de conduit? pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni ?i pentru pasageri, precum ?i privitor la informarea personalului ?i pasagerilor, în scopul prevenirii contamin?rii pasagerilor ?i personalului ce activeaz? în domeniul transportului aerian, în condi?iile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor ?i infrastructurii, ministrului s?n?t??ii ?i al ministrului afacerilor interne. 57. Se propune ca transportul feroviar s? se desf??oare în continuare cu respectarea m?surilor ?i restric?iilor referitoare la igiena ?i dezinfec?ia spa?iilor comune din g?ri, halte, sta?ii sau puncte de oprire, a echipamentelor ?i garniturilor de tren, procedurile ?i protocoalele din interiorul g?rilor, haltelor, sta?iilor sau punctelor de oprire, dar ?i în interiorul vagoanelor ?i garniturilor de tren, gradul ?i modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduit? pentru personalul operatorilor ?i pentru pasageri, precum ?i privitor la informarea personalului ?i pasagerilor, în scopul prevenirii contamin?rii pasagerilor ?i personalului ce activeaz? în domeniul transportului feroviar, în condi?iile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor ?i infrastructurii, ministrului s?n?t??ii ?i al ministrului afacerilor interne. 58. Se propune ca transportul rutier s? se desf??oare în continuare cu respectarea m?surilor ?i restric?iilor referitoare la igiena ?i dezinfec?ia mijloacelor de transport persoane, procedurile ?i protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul ?i modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduit? pentru personalul operatorilor ?i pentru pasageri, precum ?i privitor la informarea personalului ?i pasagerilor, în scopul prevenirii contamin?rii pasagerilor ?i personalului ce activeaz? în domeniul transportului rutier, în condi?iile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor ?i infrastructurii, ministrului s?n?t??ii ?i al ministrului afacerilor interne. 59. Se propune ca transportul naval s? se desf??oare în continuare cu respectarea m?surilor ?i restric?iilor referitoare la igiena ?i dezinfec?ia navelor de transport persoane, procedurile ?i protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul ?i modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduit? pentru personalul operatorilor ?i pentru pasageri, precum ?i privitor la informarea personalului ?i pasagerilor, în scopul prevenirii contamin?rii pasagerilor ?i personalului ce activeaz? în domeniul transportului naval, în condi?iile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii ?i comunica?iilor, ministrului s?n?t??ii ?i al ministrului afacerilor interne. 60. Se propune ca transportul intern ?i interna?ional de m?rfuri ?i persoane s? se desf??oare în continuare, în condi?iile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor ?i infrastructurii, ministrului s?n?t??ii ?i al ministrului afacerilor interne. 61. Se men?ine suspendarea activit??ii operatorilor economici desf??urat? în spa?ii închise în urm?toarele domenii:activit??i în piscine, locuri de joac? ?i s?li de jocuri. 62. Se men?ine suspendarea activit??ii operatorilor economici desf??urat? în spa?ii închise în domeniul s?lilor de sport/fitness, în localit??ile în care inciden?a cumulat? a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori. Aplicabilitatea m?surii înceteaz? când rata de inciden?? scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori. 63. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licen?ia?i în domeniul jocurilor de noroc este permis? f?r? a dep??i 50% din capacitatea maxim? a spa?iului în jude?ele/localit??ile unde inciden?a cumulat? a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mic? sau egal? de 1,5/1.000 de locuitori, f?r? a dep??i 30% din capacitatea maxim? a spa?iului, dac? inciden?a cumulat? în ultimele 14 zile a cazurilor din jude?/localitate este mai mare de 1,5 ?i mai mic? sau egal? cu 3/1.000 de locuitori ?i este interzis? la dep??irea inciden?ei de 3/1.000 de locuitori. 64. Se propune men?inerea obliga?iei pentru institu?iile ?i autorit??ile publice, operatorii economici ?i profesioni?tilor de a organiza activitatea, astfel încât s? asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic ?i dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât ?i pentru vizitatori, în condi?iile stabilite prin ordin comun al ministrului s?n?t??ii ?i al ministrului afacerilor interne. 65. Se men?ine obliga?ia ca activitatea la nivelul cabinetelor stomatologice ?i unit??ilor sanitare non-COVID, s? se desf??oare numai în condi?iile stabilite prin ordinul ministrului s?n?t??ii. 66. Se men?ine obliga?ia operatorilor economici care desf??oar? activit??i de jocuri de noroc, îngrijire personal?, primire turistic? cu func?iuni de cazare, precum ?i activit??i de lucru în birouri cu spa?ii comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului ?i turismului ?i al ministrului s?n?t??ii, în baza c?ruia î?i pot desf??ura activitatea. 67. Operatorii economici care desf??oar? activit??i de jocuri de noroc au obliga?ia s? respecte orarul de lucru cu publicul ?i restric?iile stabilite prin hot?râre a Comitetului Na?ional pentru Situa?ii de Urgen??, la propunerea Grupului de suport tehnico-?tiin?ific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului jude?ean/al municipiului Bucure?ti pentru situa?ii de urgen??. M?surile se stabilesc pentru unit??ile administrativ-teritoriale în care se constat? o r?spândire comunitar? intens? a virusului ?i/sau un num?r în cre?tere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2. 68. Se men?ine obliga?ia operatorilor economici care desf??oar? activit??i de administrare a ?trandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau s?lilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului ?i sportului ?i al ministrului s?n?t??ii. 69. Se men?ine obliga?ia operatorilor economici care desf??oar? activit??i de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului s?n?t??ii. 70. Se men?ine limitarea gradului de ocupare a spa?iilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistic?, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonan?a Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea ?i desf??urarea activit??ii de turism în România, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, la cel mult 70% din capacitatea maxim? a acestora, dispuse în urm?toarele localit??i/zone în care se practic? schiul sau alte sporturi de iarn? sau sunt situate pe litoralul M?rii Negre: 70.1. Azuga, Bu?teni ?i Sinaia din jude?ul Prahova; 70.2. B?ile Tu?nad, Borsec, B?ile Homorod, Harghita-B?i din jude?ul Harghita; Pagina 10 din 11 70.3. Bor?a ?i Cavnic din jude?ul Maramure?; 70.4. Poiana Bra?ov, Predeal ?i Bran din jude?ul Bra?ov; 70.5. Sovata din jude?ul Mure?; 70.6. Vatra Dornei din jude?ul Suceava; 70.7. Voineasa din jude?ul Vâlcea; 70.8. Zona Borlova-Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni din jude?ul Cara?-Severin; 70.9. Arie?eni din jude?ul Alba; 70.10. Dur?u din jude?ul Neam?; 70.11. Novaci-Rânca din jude?ul Gorj; 70.12. P?ltini? din jude?ul Sibiu; 70.13. Stâna de Vale din jude?ul Bihor; 70.14. Straja din jude?ul Hunedoara; 70.15. Constan?a, Cap Aurora, Costine?ti, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla, Jupiter, 2 Mai, Vama Veche, Zona Mamaia Nord, Mamaia Sat, Mangalia, Neptun-Olimp, Saturn, Techirghiol, N?vodari ?i Venus din jude?ul Constan?a. 71. Se men?ine obliga?ia ca activitatea în cre?e ?i after-school-uri, s? se desf??oare numai cu respectarea condi?iilor stabilite prin ordin comun al ministrului educa?iei, al ministrului muncii ?i protec?iei sociale ?i al ministrului s?n?t??ii. 72. Se men?ine permiterea în cadrul unit??ilor/institu?iilor de înv???mânt a activit??ilor didactice ?i a altor activit??i specifice precum ?i organizarea ?i desf??urarea examenelor pentru elevi/studen?i, cadre didactice, în condi?iile respect?rii m?surilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educa?iei ?i al ministrului s?n?t??ii. 73. Se propune ca la apari?ia a 3 cazuri de îmboln?vire cu SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive, în spa?iile destinate caz?rii elevilor sau studen?ilor s? fie instituit? m?sura închiderii cl?dirii pentru o perioad? de 14 zile. Pentru elevii/studen?ii care nu au posibilitatea deplas?rii la domiciliu sau o alt? loca?ie se asigur?, de c?tre unitatea de înv???mânt responsabil?, cazarea în condi?ii de carantin?, precum ?i m?surile necesare pentru sprijinirea asigur?rii necesit??ilor de baz?. 74. Se propune men?inerea suspend?rii activit??ii târgurilor, bâlciurilor ?i a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hot?rârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comer?ului cu produse ?i servicii de pia?? în unele zone publice. 75. În vederea limit?rii r?spândirii infec?iilor cu SARS-CoV-2, activitatea pie?elor agroalimentare, inclusiv a celor volante, se desf??oar? în condi?iile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvolt?rii, lucr?rilor publice ?i administra?iei, al ministrului agriculturii ?i dezvolt?rii rurale, al ministrului s?n?t??ii ?i al ministrului muncii ?i protec?iei sociale. 76. În vederea limit?rii r?spândirii infec?iilor cu SARS-CoV-2, utilizarea pârtiilor ?i/sau a traseelor de schi pentru agrement, precum ?i organizarea ?i desf??urarea activit??ii operatorilor economici care le exploateaz?/între?in se fac în condi?iile stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, antreprenoriatului ?i turismului, al ministrului dezvolt?rii, lucr?rilor publice ?i administra?iei, al ministrului s?n?t??ii ?i al ministrului muncii ?i protec?iei sociale. 77. Se propune men?inerea obliga?iei de organizare a programului de lucru în regim de telemunc? sau munc? la domiciliu pentru to?i angajatorii la care specificul activit??ii permite aceast? desf??urare a muncii. 78. În vederea evit?rii aglomer?rii transportului public, în situa?ia în care nu se poate desf??ura activitatea în regim de telemunc? sau munc? la domiciliu, se propune men?inerea obliga?iei de organizare a programului de lucru de c?tre angajatorii din sistemul privat, autorit??ile ?i institu?iile publice centrale ?i locale, indiferent de modul de finan?are ?i subordonare, precum ?i regiile autonome, societ??ile na?ionale, companiile na?ionale ?i societ??ile la care capitalul social este de?inut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorial?, cu un num?r mai mare de 50 de salaria?i, astfel încât personalul s? fie împ?r?it în grupe care s? înceap?, respectiv s? termine activitatea la o diferen?? de cel pu?in o or?. 79. Prin inciden?a cumulat? la 14 zile se în?elege inciden?a cumulat? a cazurilor calculat? pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi ?i a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se realizeaz?, prin raportare la cifra reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau re?edin?a în localitatea de referin??, comunicat? comitetului jude?ean/al municipiului Bucure?ti pentru situa?ii de urgen?? de c?tre Direc?ia pentru Eviden?a Persoanelor ?i Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale jude?ene, în prima zi lucr?toare a s?pt?mânii, la ora 16,00. Cifra comunicat? de c?tre Direc?ia pentru Eviden?a Persoanelor ?i Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale jude?ene este utilizat? ca referin?? pentru întreaga perioad? de timp pân? la furnizarea unui nou set de date actualizate ?i se transmite ?i Serviciului de Telecomunica?ii Speciale. 80. Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou confirmate, gestionate în aplica?ia "corona-forms", Serviciul de Telecomunica?ii Speciale va prezenta automat, la ora 10:00, pe platforma "alerte.ms.ro" rezultatul calculului ratei de inciden?? conform formulei de la pct. 79. 81. Constatarea încadr?rii în limitele de inciden?? cumulat? a cazurilor pe ultimele 14 zile în vederea punerii în aplicare a m?surilor stabilite în prezenta hot?râre se realizeaz? în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin hot?râre a comitetului jude?ean/al municipiului Bucure?ti pentru situa?ii de urgen?? pe baza analizelor prezentate de direc?iile de s?n?tate public? jude?ene, respectiv a municipiului Bucure?ti, iar m?surile se aplic? pentru o perioad? de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia. 82. Direc?iile de s?n?tate public? jude?ene, respectiv a municipiului Bucure?ti calculeaz? zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competen??, inciden?a cumulat? a cazurilor la 14 zile, astfel cum este calculat? potrivit dispozi?iilor pct.79, ?i prezint? comitetului jude?ean/al municipiului Bucure?ti pentru situa?ii de urgen?? analiza rezultat? în cel mult 24 de ore de la data constat?rii atingerii limitelor stabilite în prezenta hot?râre. Lista ??rilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat În Anexa nr. 2 la aceea?i Hot?râre nr. 22 de ast?zi, este prezentat? lista actualizat? a ??rilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat Zona Galbena (carantina la domiciliu/loca?ia declarata pentru 14 zile)  Stat/Zona/Teritoriu Rata de incidenta cumulata la 100.000 locuitori* Curaçao 2452.8 Bonaire, Saint Eustatius ?i Saba 1334.8 San Marino 1216.1 Ungaria 1117.9 Uruguay 1029.0 Estonia 1007.3 Polonia 988.8 Serbia 960.6 Iordania 928.3 Bermuda 915.3 Wallis and Futuna 907.0 Andorra 900.5 Muntenegru 853.4 Aruba 825.2 Cehia 808.7 Fran?a 801.9 Bahrain 754.3 Suedia 739.2 Bulgaria 713.2 Macedonia de Nord 710.7 Bosnia ?i Her?egovina 674.9 Slovenia 673.1 Kosovo 638.8 Cipru 618.8 Isle of Man 611.5 Liban 585.1 Olanda 571.7 Turcia 569.9 Palestina 555.2 Croa?ia 551.4 Belgia 550.6 Seychelles 504.4 Republica Moldova 497.1 Chile 494.4 Austria 491.5 Italia 489.4 Monaco 471.5 Luxemburg 470.2 Ucraina 461.0 Brazilia 454.5 Puerto Rico 440.5 Armenia 435.1 Kuweit 423.1 Africa de Sud ** 23.8  *(date publicate de ECDC joi 8 aprilie 2021 pentru perioada 22 martie – 04 aprilie 2021) ** urmare a detec?iei circula?iei in popula?ia uman? a unor variante de virus Sars Cov 2 cu transmitere mai ridicat?

copyright © 2021 Atac.ro