Atac.ro

librex.ro
librex.ro
Da?i-ne voie s? conducem: liderii UE doresc s? fac? parte din guvernul mondial

Da?i-ne voie s? conducem: liderii UE doresc s? fac? parte din guvernul mondial

Declara?ia comun?, publicat? recent de Boris Johnson, Angela Merkel, Emmanuel Macron, directorul general al OMS ?i de zeci de conduc?tori ai diferitor ??ri, în principal europene, merit? o aten?ie special?.
Declara?ia comun?, publicat? recent de Boris Johnson, Angela Merkel, Emmanuel Macron, directorul general al OMS ?i de zeci de conduc?tori ai diferitor ??ri, în principal europene, merit? o aten?ie special?.Editorial realizat de Victoria Nikiforova Š REUTERS / POOL UK, anun?ul lui Johnson: a doua faz? a relax?rii – calea c?tre libertate, din ce dat?? Declara?ia comun?, publicat? recent de prim-ministrul Marii Britanii, Boris Johnson, de cancelarul Angela Merkel, de "pre?edintele din partea Rothschild" Emmanuel Macron, de directorul general al OMS ?i de zeci de conduc?tori ai diferitor ??ri, în principal europene, merit? o aten?ie special?. Constatând faptul c? guvernele na?ionale nu s-au descurcat cu consecin?ele pandemiei, ei au cerut de la omenire s? se supun?, cât mai curând, unui guvern mondial. În cadrul c?ruia, dup? cum se poate vedea, î?i rezerv? deja ast?zi locurile. În mod formal, v? reamintim c? este vorba doar despre "acordul mondial de combatere a pandemiei", dar remarcile, care înso?esc scrisoarea colectiv?, arat? c? ambi?iile autorilor sunt cu mult mai mari. Astfel, pandemia de coronavirus în sine este numit? de ei drept "cea mai mare provocare pentru comunitatea mondial? din anii 1940", acordul propus este în mod direct comparat cu "acordul din 1945" (adic? cu acordul încheiat în cadrul Conferin?ei de la Ialta). ... Pur uman, aceast? ini?iativ? este de în?eles. Johnson, Merkel ?i, poate, Macron sunt "ra?e ?chioape" clasice. Doamna cancelar pleac? în inexisten?? politic? deja în decembrie. Perspectivele lui Macron în urm?toarele alegeri preziden?iale arat? prost. Majoritatea britanicilor nu vor s?-l vad? pe Johnson la postul de prim-ministru. Dar ace?tia vor s? mai conduc? înc?. Nu este clar altceva – ce pot propune lumii to?i ace?ti lideri nerealiza?i? Experien?a lor de conducere? Dar la nivelul ??rilor lor, ei s-au descurcat extrem de r?u. O serie de lockdown-uri f?r? sens a constrâns o mul?ime de întreprinderi medii ?i mici s? dea faliment ?i a ucis practic sectorul turistic. Conform expresiei nemuritoare a lui Obama, economia european? este "rupt? în buc??i". Povestea cu vaccinarea s-a transformat într-o serie de scandaluri nesfâr?ite. Popula?ia nevrozat? pân? la limit? iese în mod regulat pe str?zi, organizeaz? pogromuri ?i se bate cu for?ele de ordine. Guvernele, drept r?spuns, în?spresc ?i mai mult restric?iile, impun amenzi draconice, promoveaz? o segregare deschis? sub forma pa?apoartelor covid ?i, riscând via?a popula?iei, continu? s? refuze cu înc?p??ânare vaccinul rusesc. Š AP Photo / Christophe Ena Fran?a, în al treilea val: ce decizie va lua Macron privind introducerea de noi restric?ii În acela?i timp, ??rile care erau numite în mod dispre?uitor "în curs de dezvoltare" dep??esc cu succes coronavirusul, cump?r? vaccinul rusesc ?i, folosindu-se de declinul partenerilor europeni, î?i activeaz? propria economie. Anul 2020 a devenit pentru liderii Europei un epic fail continuu. Dar, în loc s?-?i cear? scuze ?i s? se pensioneze, ei au decis brusc s? se auto-numeasc? în guvernul global. Nu, teoreticienii conspira?iei ne-au avertizat, desigur. Ei doar nu ne-au spus cât de nebunesc va ar?ta acest lucru. Pretenden?ii la conducerea global? raporteaz? cu mândrie – ??rile subordonate lor au suferit o pr?bu?ire, nemaiv?zut? din timpurile celui de-al Doilea R?zboi Mondial. Subtilitatea const? în faptul c? aceast? pr?bu?ire a fost organizat? personal de ei – niciun coronavirus nu s-ar fi descurcat de unul singur. Ca urmare, popula?ia a r?mas f?r? locuri de munc?, f?r? perspective ?i cu o singur? speran?? – m?car ceva pl??i sociale de la stat. De fapt, pe parcursul anului 2020, ace?ti lideri minuna?i au dezl?n?uit ostilit??i naturale împotriva popoarelor lor. Milioane de oameni au ajuns la limita s?r?ciei. Dar în timp ce unii mor, al?ii câ?tig? sume enorme de bani ?i î?i extind sfera influen?ei lor. Liderii europeni au decis c? situa?ia le ofer? carte blanche la o "nou? Ialt?".   Într-un fel, noi am desf??urat un astfel de r?zboi fals, iar acum, la sfâr?it, vom reîmp?r?i lumea în favoarea noastr?. ONU, dup? cum am decis, nu mai serve?te la nimic. Guvernele ??rilor, care au comb?tut cu succes coronavirusul, deja sunt def?imate de presa anglo-saxon? ca fiind extrem de represive. Este evident c? acest lucru ofer? o ?ans? unic? politicienilor rata?i europeni. Caracteristica principal? a noului guvern propus – nimeni nu va alege pe nimeni acolo. Mass-media britanic? ?i american? ne-au explicat deja cum se va face acest lucru. Revista The Week propune, de exemplu, s? existe o singur? persoan? în frunte ?i s? fie chemat "împ?rat". Poate c? în loc de împ?rat vor organiza un întreg "birou politic" în cea mai bun? versiune a sa. Cu toate acestea, experien?a existen?ei birocra?iei de la Bruxelles sugereaz? c?, în orice caz, nimeni nu va cere opinia noastr?. Pur ?i simplu se vor aduna oamenii respecta?i ?i vor numi pe cine unde trebuie. ?i vor ocupa aceste persoane posturile lor pân? la adânci b?trâne?i. Democra?ie? Alegeri? Nu, nu am auzit. Poten?ialii membri ai guvernului global au preferat s? nu vorbeasc? despre programul lor de ac?iune. Ei doar au anun?at c? vor fi acum pandemii una dup? alta, a?a c? regimul de vaccinare ?i pa?apoartele covid vor fi cu noi pentru totdeauna. Š REUTERS / ado Ruvic Summit UE cu probleme din cauza vaccinurilor Din agenda "Marelui Reset" – acesta este promovat de aceia?i oameni respecta?i, care s-au pornit s? ne organizeze guvernul mondial – este clar c? r?zboiul Europei împotriva propriei popula?ii nu s-a sfâr?it înc?. În planurile conducerii – oprirea definitiv? a produc?iei industriale. Acest lucru va aduce popoarelor europene ?omaj în mas? ?i s?r?cie. În calitate de hran? spiritual?, vor r?mâne transgender-ii ?i LGBT-ul. Bisericile cre?tine vor fi închise definitiv – ca un teren fertil pentru viru?i ?i pentru infec?iile ideologice. Absolut neclar? a r?mas întrebarea despre cum, de fapt, se planific? organizarea tranzi?iei a aproape opt miliarde de oameni sub conducerea unui guvern mondial. Cum va ar?ta aparatul de coerci?ie, cine va sprijini gauleiter-ii, cine va omorî partizanii prin p?duri, cine va tortura rebelii în închisorile speciale? Ex-trupele ONU de men?inere a p?cii, împreun? cu angaja?ii NATO? Armata combinat? a Germaniei ?i a Fran?ei, despre crearea c?reia Macron ?i Merkel au vorbit atât de mult? Nu se ?tie. Citirea listei semnatarilor acestei declara?ii tragico-comice ofer? o pl?cere deosebit?. Pentru început – cine lipse?te de acolo. De acolo lipse?te SUA, China, Rusia, India, Brazilia, Mexic, Canada, Japonia. Vorbind sincer, de acolo lipsesc aproximativ 170 de ??ri-membre ale ONU. În schimb, documentul este semnat de directorul general al OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Aici nu este nimic surprinz?tor, organiza?ia sa a fost "ascu?it?" ini?ial în acest sens. Creatorul OMS, Brock Chisholm, a fost un adept deschis, fanatic al ideii unui guvern mondial. Nu au trecut nici o sut? de ani c? ideii lui i-a ap?rut o ?ans?. Printre viitorii membrii ai guvernului mondial, exist? a?a titani geopolitici ca Fiji, Albania, precum ?i Trinidad ?i Tobago. Mai aproape de sfâr?itul listei – brusc – g?sim Ucraina. Ea este prezent? acolo, dup? semn?tura "Vladimir Zelenskii". Š AFP 2021 / OLIVIER HOSLET Ursula von der Leyen, criticat? de precursorul ei din cauza vaccinurilor Covid 19 Involuntar apare a?a un gând – anume pentru ucraineni au creat aceast? fantasmagorie cu guvernul global. Doar, pentru Europa s?r?cit?, chiar ?i a?a un teritoriu modest arat? ca o colonie destul de bun?. Acolo exist? cernoziomuri, mere, sl?nin?, for?? de munc? ieftin? ?i supus?. Este o alt? întrebare cum s? p?streze acest teritoriu în subordonan??. Acum ?apte ani, ucrainenii nevinova?i au fost ademeni?i cu z?h?relul de tipul "membru al UE". De dragul acestei himere (v? aminti?i, "vreau chilo?i din dantel? ?i UE?") popula?ia apropiat? de noi ?i-a ruinat ?ara ?i a ajuns la un nivel de via?? complet african. Treptat, ucrainenii au început s? aib? îndoieli cu privire la atingerea scopului. Fata cu chilo?i a început s? caute un loc de munc? în Rusia. Iar odat? cu promovarea în Occident a proiectului "Nord Stream – 2", îndoielile s-au consolidat. ?i apoi, brusc, ucrainenii sunt chema?i s? fac? parte din guvernul mondial. Ru?ii nu sunt chema?i, dar ucrainenii sunt chema?i. Iat? acesta este un nou z?h?rel – nou, mare! În cursa spre acesta pot petrece înc? zece ani. Iar apoi, oamenii respecta?i din Europa, vor inventa altceva pentru ei.

copyright © 2021 Atac.ro